Developed by JoomVision.com
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ( On-Site) - วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2022 เวลา 09:24 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: แผนเผชิญเหตุโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ - วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2022 เวลา 16:50 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 - วันศุกร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 14:33 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 - วันอังคารที่ 18 มกราคม 2022 เวลา 10:56 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนดการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ดังนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10:59 น.
ข้อมูลพื้นฐาน - ข้อมูลทั่วไป: ห้องเรียนย้อนหลัง - วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:26 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ - วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13:29 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประกาศเลื่อนเปิดเรียน จากเดิม วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 - วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 14:27 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: Thai STOP COVID โรงเรียนสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2021 เวลา 14:25 น.

อร่วมแสดงความยินดี กับผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอร่วมแสดงความยินดี กับผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ตามรายชื่อดังนี้

1.นางวัชรี สัญญวี
2.นางสุรีรัตน์ พุ่มสุวรรณ์

และผู้ที่สมควรจะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ตามรายชื่อดังนี้

1.นางสาวนิรมล เกิดเพิ่มพูล
2.นางสาวพรทิพย์ อาจหาญอาคม
3.นางสาวศิริพร เอี่ยมสะอาด

 

 

ชมภาพบรรยากาศ