Developed by JoomVision.com
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ระบบรับสมัครนักเรียน ออนไลน์ - วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2020 เวลา 16:27 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: เลื่อนการจำหน่ายหนังสือ - วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 15:32 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:13 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลครูดีศรีพระหฤทัยและรางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:34 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:11 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 - วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 09:19 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:22 น.
ข่าว - กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา 2562 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:03 น.

รางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่นระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

รางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น ระดับโรงเรียน

ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ช่วยผู้บริหารและครู ที่มีผลงานดีเด่น รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผลิตผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทางโรงเรียนจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารและครูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานการปฏิบัติตนและจรรยาบรรณของวิชาชีพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่


 

ครูสายงานการสอน ระดับปฐมวัย
นางสาวนิตยา สร้อยเวที

ครูสายงานการสอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
นางสาวปริศนา ปาฏิสุทธิ์

ครูสายงานการสอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
นางสาวนิรมล เกิดเพิ่มพูล


ครูสายงานการสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
นางสาวศิริพร เอี่ยมสะอาด

ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
นางสาวพรทิพย์ อาจหาญอาคม

ชมภาพบรรยากาศ