Developed by JoomVision.com
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ( On-Site) - วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2022 เวลา 09:24 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: แผนเผชิญเหตุโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ - วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2022 เวลา 16:50 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 - วันศุกร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 14:33 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 - วันอังคารที่ 18 มกราคม 2022 เวลา 10:56 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนดการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ดังนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10:59 น.
ข้อมูลพื้นฐาน - ข้อมูลทั่วไป: ห้องเรียนย้อนหลัง - วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:26 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ - วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13:29 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประกาศเลื่อนเปิดเรียน จากเดิม วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 - วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 14:27 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: Thai STOP COVID โรงเรียนสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2021 เวลา 14:25 น.

รางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่นระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

รางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น ระดับโรงเรียน

ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ช่วยผู้บริหารและครู ที่มีผลงานดีเด่น รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผลิตผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทางโรงเรียนจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารและครูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานการปฏิบัติตนและจรรยาบรรณของวิชาชีพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่


 

ครูสายงานการสอน ระดับปฐมวัย
นางสาวนิตยา สร้อยเวที

ครูสายงานการสอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
นางสาวปริศนา ปาฏิสุทธิ์

ครูสายงานการสอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
นางสาวนิรมล เกิดเพิ่มพูล


ครูสายงานการสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
นางสาวศิริพร เอี่ยมสะอาด

ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
นางสาวพรทิพย์ อาจหาญอาคม

ชมภาพบรรยากาศ