Developed by JoomVision.com
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ระบบรับสมัครนักเรียน ออนไลน์ - วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2020 เวลา 16:27 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: เลื่อนการจำหน่ายหนังสือ - วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 15:32 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:13 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลครูดีศรีพระหฤทัยและรางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:34 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:11 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 - วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 09:19 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:22 น.
ข่าว - กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา 2562 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:03 น.

โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซา ซิสเตอร์วิชชุดา วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์

โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซา
ซิสเตอร์วิชชุดา วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์
วันที่ 1 ตุลาคม 2562


พวกเราคณะครู นักเรียน ขอน้อมนำพรด้วยบทกลอน ดังนี้


“เทเรซา”นามนักบุญหนุนนำให้
ด้วยความรักด้วยหัวใจปรารถนา
ไว้วางใจในพระองค์ผู้เมตตา
เปี่ยมความรักความศรัทธาด้วยปรานี
เห็นคุณค่าในสิ่งสรรอันเล็กน้อย
เฝ้ารอคอยด้วยใจมั่นไม่หันหนี
ท่านอดทนเสียสละทุกนาที
ช่วยคนที่ทุกข์ร้อนให้ผ่อนคลาย
ฉันจะเป็นสายฝนปนดอกไม้
ด้วยหัวใจที่ยึดมั่นไม่ผันผาย
ปฏิบัติภารกิจความรักตราบชีพวาย
จุดมุ่งหมายรักเมตตาเอื้ออาทร
องค์อุปถัมภ์แห่งนักปราชญ์ประกาศมั่น
ท่านยืนยันไว้วางใจในคำสอน
ทุกโอกาสภาวนาด้วยช่วยวิงวอน
อนาทรด้วยเมตตาเอื้ออารี
ขอพระผ่านนักบุญหนุนนำส่ง
สมประสงค์ดังใจให้สุขศรี
ขอแม่พระอวยพรให้ใจเปรมปรี ให้ “ซิสเตอร์” มีความสุขทุกทุกวัน

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ชมภาพบรรยากาศ