Developed by JoomVision.com
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:22 น.
ข่าว - กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา 2562 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:03 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: การเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส - วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:26 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลประกวดสื่อการเรียนการสอน ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 - วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:05 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562 - วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:46 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 - วันจันทร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:19 น.
ข่าว - กิจกรรม: กีฬาสีนนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2562 - วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019 เวลา 12:23 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่นระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 - วันอังคารที่ 24 กันยายน 2019 เวลา 14:08 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอเสนา ประจำปีการศึกษา 2562 - วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2019 เวลา 11:32 น.

โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซา ซิสเตอร์วิชชุดา วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์

โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซา
ซิสเตอร์วิชชุดา วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์
วันที่ 1 ตุลาคม 2562


พวกเราคณะครู นักเรียน ขอน้อมนำพรด้วยบทกลอน ดังนี้


“เทเรซา”นามนักบุญหนุนนำให้
ด้วยความรักด้วยหัวใจปรารถนา
ไว้วางใจในพระองค์ผู้เมตตา
เปี่ยมความรักความศรัทธาด้วยปรานี
เห็นคุณค่าในสิ่งสรรอันเล็กน้อย
เฝ้ารอคอยด้วยใจมั่นไม่หันหนี
ท่านอดทนเสียสละทุกนาที
ช่วยคนที่ทุกข์ร้อนให้ผ่อนคลาย
ฉันจะเป็นสายฝนปนดอกไม้
ด้วยหัวใจที่ยึดมั่นไม่ผันผาย
ปฏิบัติภารกิจความรักตราบชีพวาย
จุดมุ่งหมายรักเมตตาเอื้ออาทร
องค์อุปถัมภ์แห่งนักปราชญ์ประกาศมั่น
ท่านยืนยันไว้วางใจในคำสอน
ทุกโอกาสภาวนาด้วยช่วยวิงวอน
อนาทรด้วยเมตตาเอื้ออารี
ขอพระผ่านนักบุญหนุนนำส่ง
สมประสงค์ดังใจให้สุขศรี
ขอแม่พระอวยพรให้ใจเปรมปรี ให้ “ซิสเตอร์” มีความสุขทุกทุกวัน

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ชมภาพบรรยากาศ