Developed by JoomVision.com
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ระบบรับสมัครนักเรียน ออนไลน์ - วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2020 เวลา 16:27 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: เลื่อนการจำหน่ายหนังสือ - วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 15:32 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:13 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลครูดีศรีพระหฤทัยและรางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:34 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:11 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 - วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 09:19 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:22 น.
ข่าว - กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา 2562 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:03 น.

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัยและรางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย และ

รางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย

ประจำปีการศึกษา 2562


รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย


ครูอิสรพงศ์  จุลโมกข์

 


รางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย


1.เด็กหญิงอภิชญา ทองสุข ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

2.เด็กหญิงณภัทรา ยุทธนา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2


3.เด็กหญิงรัตติกาล วงศ์แพทย์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1


4.เด็กหญิงศุภักษร ธปัญญา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2


5.เด็กหญิงธัญญพร ฤกษ์ทิพย์ศรี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1


6.เด็กหญิงกานต์ธิดา กาบบัวน้อย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2


7.เด็กหญิงสรินยา คล้ายสุพรรณ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

8.เด็กหญิงอัญชิสา ปั้นบุญมี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

9.เด็กหญิงกานต์สินี วาจางามเลิศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1


10.เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขสาสนี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2


11.เด็กหญิงณัฐธิดา ธาราเกล้า ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1


12.เด็กชายวรภพ ฉอ้อนโฉม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2


13.เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีอินทร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1


14.เด็กหญิงสุพรรษา นาเมือง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2


15.เด็กชายกรวิชญ์ ดินแดนบรรพต ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1


16.เด็กชายนิติธร สุนทร ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2


17.เด็กหญิงกิตติมาพร วงศ์คำ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

18.เด็กชายภูริภัทร เมฆย้อย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2