Developed by JoomVision.com
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลนักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2565 - วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2023 เวลา 17:31 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2023 เวลา 17:26 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2565 - วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2023 เวลา 17:22 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลครูดี ประจำปีการศึกษา 2566 - วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2023 เวลา 17:20 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลครูเอกชนดีเด่น ปีการศึกษา 2566 - วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2023 เวลา 17:17 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2023 เวลา 16:04 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันอังคารที่ 17 มกราคม 2023 เวลา 12:16 น.

รางวัลผู้บริหารดี-ครูดี-บุคลากรดี กรมส่งเสริมสวัสดภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลผู้บริหารดี-ครูดี-บุคลากรดี

กรมส่งเสริมสวัสดภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำปีการศึกษา 2563

ซิสเตอร์วิชชุดา  วิจิตรวงศ์

รางวัลผู้บริหารดี


 

ครูสุกัญญา  ศรีเจิดจ้า

รางวัลครูดี

ครูจารุวรรณ  ศรีประภา

รางวัลครูดี

ครูสาโรจน์  สุขสมโภชน์

รางวัลครูดี

ครูประกายดาว  ภิระบัน

รางวัลครูดี

ครูหัสยา  เกิดเรณู

รางวัลบุคลากรดี