Developed by JoomVision.com
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปีการศึกษา 2563 - วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2020 เวลา 12:12 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: รับการนิเทศความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:08 น.
ข่าว - กิจกรรม: ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:04 น.
ข่าว - กิจกรรม: เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 - วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:58 น.
ข่าว - กิจกรรม: ฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา(เจ้าเจ็ด) ปีการศึกษา 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:49 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ระบบรับสมัครนักเรียน ออนไลน์ - วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2020 เวลา 16:27 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: เลื่อนการจำหน่ายหนังสือ - วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 15:32 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:13 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลครูดีศรีพระหฤทัยและรางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:34 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:11 น.
คำขวัญ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป/คำขวัญ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป


ชื่อโรงเรียน

โรงเรียน             โรงเรียนเซนต์จอห์น  บัปติสต์

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ SAINT JOHN THE BAPTISH SCHOOL

ตราโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์จอห์น  บัปติสต์  ประกอบด้วย

ไม้กางเขน คือเป็นเครื่องหมายของความรัก ความเสียสระ ความพากเพียรของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เพื่อนนักเรียนและศิษย์ทุกคนดังเช่นพระเยซูเจ้า

รัศมีรอบกางเขนคือความรักความเสียสละในความดีความรู้ความสามารถที่แผ่ขยายไปยังทุกคนสู่ชุมชนสังคมในทุกเวลา

หนังสือ คือวิชาความรู้ความสามารถที่ต้องศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างนักเรียนและบุคลากรสู่การพัฒนาตนอย่างสมบูรณ์

ใบไม้ คือนักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการหล่อเลี้ยงทางความรู้ความสามารถและพัฒนาการต่างๆ

 

องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

นักบุญยวง  บัปติสตา

 

 


 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


ต้นนนทรี

หมายถึง ศิษย์ของเซนต์จอห์น  บัปติสต์ เป็นผู้ที่เข้มแข็ง อดทน รักเมตตา มีใจโอบอ้อมอารีและช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดศาสนาเป็นที่พึ่งแห่งจิตใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลาสามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีสุข

 

คติพจน์โรงเรียน

“ ซื่อสัตย์  กตัญญู  รู้หน้าที่  ประพฤติดี  มีมารยาทงาม ”

ซื่อสัตย์               :พูดและกระทำด้วยความจริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ทั้งต่อหน้าตนเอง และผู้อื่น

กตัญญู                :การตอบแทนผู้มีพระคุณต่อเรา

รู้หน้าที่               :ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ

ประพฤติดี            :คิดดี พูดดี ทำดี

มีมารยาทงาม        :มีกิริยาวาจา ที่สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมตามกาลเทศะ

 

คำขวัญของโรงเรียน

เซนต์จอห์น บัปติสต์งามเลิศ              แหล่งกำเนิดการศึกษา

พรั่งพร้อมการกีฬา                          ใจเมตตามีคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน


ขาว                      แดง

สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความสะอาดและความถูกต้อง

สีแดง หมายถึง  ความรักความเข้มแข็ง  และพลังในความดีงาม ความรู้และความสามารถ

 

สถานที่ตั้งโรงเรียน

ที่ตั้งเลขที่  5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์  13110

โทรศัพท์ 035–217138โทรสาร 035 – 217138 ต่อ116  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอชน

ขนาดของสถานศึกษา

โรงเรียนเซนต์จอห์น  บัปติสต์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อที่ อาคารต่างๆของโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน รวม 2 ไร่ – งาน 33  ตาราง

 

ปรัชญา

พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน   ตามหลักธรรมคริสตศาสนา

วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ เป็นคนดีมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิกสาน สัมพันธ์ชุมชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ให้เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสู่ความเป็นมาตรฐานสากล